Spracovanie osobných údajov - obchodní partneri

INFORMÁCIA
pri získavaní a spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb – obchodní partneri

podľa čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“) medzi zmluvnými stranami:

 


1.1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Fit Food, s.r.o.,
Bajkalská 29/E,
821 01 Bratislava,
IČO: 45 865 175,
zápis v OR OS Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 68066/B

1.2. Totožnosť a kontaktné údaje zástupcu prevádzkovateľa: neaplikuje sa;

1.3. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: neaplikuje sa;

1.4. Kategórie dotknutých osobných údajov:

1.4.1. identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho preukazu, trvalé bydlisko (miesto podnikania), pracovná pozícia, podpis, EČV vozidla, prípadne aj ďalšie osobné údaje uvedené v objednávke, zmluve, dodacom liste, faktúre, ako aj súvisiacich účtovných dokladoch;

1.4.2. kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú najmä kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;

1.4.3. údaje súvisiace s uskutočňovaním platieb, ktorými sa rozumejú najmä číslo bankového účtu;

1.5. Účely spracúvania osobných údajov:

1.5.1.    Spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy (ďalej ako „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom ako dodávateľom tovarov a služieb a dotknutou osobou ako objednávateľom, a to najmä:

1.5.1.1. vyúčtovanie zmluvných nárokov a plnenie platobných povinností;

1.5.1.2. pre potreby uskutočnenia platby;

1.5.1.3. v súvislosti so zaistením a reklamáciou objednaných tovarov a služieb;

1.5.1.4. v súvislosti s Vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite;

1.5.2.    spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. účtovníctvo a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:

1.5.2.1. zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;

1.5.2.2. zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;

1.5.2.3. zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;

1.5.2.4. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;

1.5.2.5. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;

1.5.2.6. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;

1.5.3.    spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

1.5.3.1. ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;

1.5.3.2. kontrola riadneho plnenia zmluvy (napr. kontrola riadneho poskytovania  služieb, kontrola riadneho dodania tovarov);

1.5.3.3. zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku; na tento účel môžeme vykonávať monitoring niektorých priestorov na pracovisku a využívania elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry;

1.5.3.4. hodnotenie platobnej schopnosti obchodných partnerov;

1.5.3.5. základné kontaktovanie obchodných partnerov;

1.5.3.6. ponúkanie produktov a služieb prevádzkovateľa;

1.5.3.7. podpora podnikateľských aktivít a marketingu, marketingové prieskumy, prieskumy spokojnosti obchodných partnerov, zasielanie informácií o novinkách, týkajúcich sa činnosti prevádzkovateľa  a ním poskytovaných služieb.

1.6. Právny základ spracúvania osobných údajov:

1.6.1.    čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;

1.6.2.     čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá  prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;

1.6.3.     čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.5.3. týchto Informácií;

1.7. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/kategóriám príjemcov:

1.7.1.    spracovateľ registratúry, spracovanie a skladovanie písomností prevádzkovateľa;

1.7.2.     poskytovateľ účtovných služieb, účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;

1.7.3.     prevádzkovateľ kamerového systému (interný/externý), systému monitorovania vstupu do priestorov prevádzkovateľa;

1.7.4.     poskytovateľ právnych služieb;

1.7.5.     poskytovatelia poistných služieb;

1.7.6.     poskytovatelia informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;

1.7.7.     poskytovateľ prekladateľských služieb;

1.7.8.     poskytovateľ kuriérskych služieb;

1.7.9.     akcionári prevádzkovateľa;

1.7.10.  členovia štatutárneho orgánu a dozornej rady prevádzkovateľa;

1.7.11.  osoby, ktoré realizujú predaj tovaru a poskytovanie služieb v mene a na účet prevádzkovateľa;

1.8. Informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: neaplikuje sa.

1.8.1.   Informácia o existencii/neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti: neaplikuje sa;

1.8.2.   Odkaz na primerané alebo vhodné záruky (vrátane uvedenia spôsobu, na základe ktorého je možné dospieť ku ich kópii alebo kde sú dostupné/zverejnené): neaplikuje sa;

1.9.    Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať osobné údaje po nasledovnú dobu:

1.9.1.    po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.2.    po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;

1.9.3.    po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich so zmluvným vzťahom s dotknutou osobou;

1.9.4.    po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;

1.9.5.    na účely podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;

1.10.   Identifikácia práv dotknutej osoby:

1.10.1.  právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;

1.10.2.  právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.3.  právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.4.  právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.5.  právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;

1.10.6.  právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;

1.10.7.  právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

1.11. Existencia práva dotknutej osoby kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Na spracovanie Vašich osobných údajov na účely uvedené v tejto Informácii od Vás nepotrebujeme súhlas, nakoľko sme identifikovali iné právne základy spracovania Vašich osobných údajov. V prípade, pokiaľ by ste nám kedykoľvek v budúcnosti súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na konkrétne uvedený účel/ účely udelili, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu eatandmeet1@gmail.com s uvedením, pre ktoré  osobné údaje odvoláva súhlas s ich spracovaním;

1.12.   Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

1.12.1.       v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by dotknutá osoba osobné údaje neposkytla, prevádzkovateľ by nebol schopný plniť zmluvu;

1.12.2.       v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.2 týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;

1.12.3.       v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.13. Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete na účely uzavretia zmluvy a alebo pri ohlásení akejkoľvek zmeny, resp. v rámci vašej objednávky, dodacieho listu alebo ďalších súvisiacich dokladov spojených s realizáciou obchodného prípadu;

1.14. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu): neaplikuje sa.